വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിതർക്ക് ആദ്യ സഹായം 10,000; മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് നാലു ലക്ഷം രൂപ - Olavanna News

About the author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *