സിം കണക്ഷനും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്കും ഇനി ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധമില്ല: നിയമ ഭേദഗതിക്ക് കാബിനറ്റ് അംഗീകാരം - Olavanna News

About the author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *